MYS SHOPPING SEDAT ÇIFTÇI od lat traktuje ochronę danych osobowych jako jeden z priorytetów swojej działalności. W związku z ogromną liczbą klientów, którzy nam zaufali i postanowili dokonać zakupu w jednym z naszych salonów MYS SHOPPING, bądź online, za pośrednictwem strony mysshopping.pl, jak również ze względu na wciąż rosnącą ilość kandydatów do pracy, pracowników i partnerów handlowych, czujemy się szczególnie odpowiedzialni za bezpieczeństwo danych osobowych przez nas przetwarzanych. Naszym celem jest bieżące i należyte informowanie o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Poniżej szczegółowo przedstawiamy okoliczności gromadzenia przez nas informacji o Tobie, nasz gościu, kliencie, kontrahencie lub przyszły albo obecny pracowniku. Każdorazowo omówimy cel i podstawę prawną, w związku z którą gromadzimy Twoje dane osobowe, wskażemy zakres zbieranych danych, jak również poinformujemy o okresie, przez jaki te dane osobowe będą przez nas przetwarzane. Ponadto poinformujemy Cię o wszelkich prawach Tobie przysługujących, związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych. Pamiętaj, że przetwarzanie Twoich danych odbywa się zawsze z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa, zarówno tych krajowych, jak i tych obowiązujących w ramach Unii Europejskiej (w tym RODO).

Dane osobowe, co należy rozumieć pod tym pojęciem i co oznacza ich przetwarzanie

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Danymi osobowymi będą zatem zarówno takie dane, które pozwalają nam na określenie tożsamości konkretnej osoby, jak i takie, które nie pozwalają na jej natychmiastową identyfikację, ale są, przy pewnym nakładzie kosztów, czasu i działań, zwłaszcza przy wykorzystaniu łatwo osiągalnych i powszechnie dostępnych źródeł, wystarczające do jej ustalenia. Innymi słowy, danymi osobowymi nie są pojedyncze informacje o dużym stopniu ogólności, np. nazwa ulicy i numer domu czy wysokość wynagrodzenia. Informacja te będą jednak stanowić dane osobowe wówczas, gdy zostaną zestawione z innymi dodatkowymi informacjami, które w konsekwencji można odnieść do konkretnej osoby (np. imieniem i nazwiskiem).

Natomiast pod pojęciem przetwarzania danych osobowych kryją się praktycznie wszelkie możliwe czynności wykonywane na danych osobowych niezależnie od tego, czy są dokonywane w sposób zautomatyzowany, czy nie. Zatem przetwarzaniem danych osobowych będzie m. in. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie czy niszczenie danych.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych

Administratorem danych, które przekazujesz w opisanych w niniejszej Polityce Prywatności przypadkach, jest MYS SHOPPING z siedzibą w (kod pocztowy: 00-514) przy ul. Marszałkowska, nr 84/92, lok. 119, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5223210613, Regon 520083704.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane

Pragniemy wskazać, iż w większości przypadków przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych opiera się na przesłance realizacji umowy lub działań podejmowanych przed zawarciem umowy. Innymi słowy, przetwarzamy Twoje dane w niezbędnym zakresie ze względu na to, że np. dokonałeś zakupu bądź zamówienia oferowanych przez nas towarów, łączy Cię z nami umowa o pracę bądź łączy nas różnego rodzaju umowa handlowa (albo taką umowę zamierzasz z nami zawrzeć).

Sporadycznie przetwarzamy Twoje dane osobowe ze względu na fakt, iż wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. I tak np. dane zawarte w dokumentach sprzedażowych (np. fakturze VAT) są przez nas przetwarzane ze względu na to, iż przepis prawa nakazuje dokumentowanie w określony sposób sprzedaży, wskazuje zakres danych, który na tego typu dokumencie musi się znajdować oraz precyzuje czas, przez jaki te dane jesteśmy zobligowani do przechowywania.

Zdarzają się również sytuacje, w których dokonujemy przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody. Pamiętaj, że każdorazowo wyraźnie zapytamy Cię o udzielenie takiej zgody. Takie zapytanie o wyrażenie zgody przedstawione będzie w sposób pozwalający odróżnić je od pozostałych kwestii, w zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem.

Ostatnią wykorzystywaną przez nas przesłanką do przetwarzania Twoich danych osobowych jest tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, czyli nasz. Słowo „prawnie” nie oznacza tego, że nasz interes musi mieć podstawę w obowiązujących przepisach prawa (w takiej sytuacji mamy do czynienia z przetwarzaniem wymaganym przez przepis prawa). Takim interesem jest np. monitorowanie terenu salonów MYS SHOPPING czy realizacja badania satysfakcji klienta. Jednocześnie pragniemy Cię zapewnić, że ilekroć zamierzamy przetwarzać dane osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, staramy się przeanalizować i zrównoważyć nasz interes oraz potencjalny wpływ na Twoją osobę (pozytywny jak i negatywny) tej konkretnej czynności przetwarzania , a także przetwarzać dane osobowe tylko i wyłączenie w sytuacjach, w których nadrzędnego charakteru wobec naszych interesów nie będą miały Twoje interesy lub podstawowe prawa i wolności Tobie przysługujące.

Kiedy i w jakim celu udostępniamy Twoje dane osobowe podmiotom trzecim 

W pierwszej kolejności pragniemy Cię poinformować, iż bez Twojej wyraźnej zgody MYS SHOPPING. nie udostępnia Twoich danych osobowych żadnym podmiotom trzecim, które mogłyby te dane wykorzystywać do własnych celów. Wyjątkiem od powyższej reguły jest udostępnianie niektórych Twoich danych osobowych uprawnionym (i) organom Państwowym (w tym urzędom), działającym na podstawie i w ramach obowiązujących przepisów prawa, (ii) bankom, które otrzymują od nas dane związane z dokonywanymi transakcjami finansowymi oraz (iii) operatorom pocztowym i firmom kurierskim/transportowym, którzy dostarczają zakupione u nas towary.

Ponadto pragniemy wskazać, iż dzielimy się Twoimi danymi osobowymi z podmiotami trzecimi, które realizują dla nas określone usługi. Wśród takich usługodawców w szczególności wyróżnić możemy:
dostawców mebli, którzy w naszym imieniu rozpatrują ewentualne zgłoszone przez Ciebie reklamacje, operatorów technicznych, w tym firmy informatyczne, którzy dla nas zarządzają i serwisują infrastrukturę techniczno-informatyczną, podmioty świadczące dla nas usługi marketingowe, w szczególności związane z narzędziami wykorzystującymi pliki cookies,
partnerów handlowych, prowadzących salony Agata na zasadach franczyzy,
podmioty, które świadczą dla nas usługi doradcze, w tym kancelarie prawne,
wyspecjalizowane agencje ochrony,
podmioty prowadzące dla nas infolinię – Biuro Obsługi Klienta,
oraz osoby trzecie współpracujące z nami przy wykonywaniu konkretnych umów zawartych z Tobą.

Pragniemy Cię jednak zapewnić, że usługodawcy ci zostali przez nas odpowiednio wybrani i zobowiązani, na mocy odpowiednich umów, do wykorzystywania powierzonych im danych wyłącznie według naszych wytycznych i w ściśle określonym przez nas celu.

Ponadto chcemy Cię poinformować, iż w niektórych przypadkach Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dotyczy to przede wszystkim podmiotów oferujących narzędzia do monitorowania, kontrolowania i zbierania informacji o Twojej aktywności na naszych stronach internetowych i wykorzystywania plików cookies, jak również podmiotów oferujących wysyłkę poczty elektronicznej. Pragniemy Cię jednak zapewnić, że w takich sytuacjach podjęliśmy wszelkie niezbędne działania, aby zapewnić odpowiednią ochronę przekazywanych danych osobowych, m. in. poprzez udostępnianie danych do krajów i podmiotów, które według Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, tudzież są członkami odpowiednich stowarzyszeń lub programów, np. Privacy Shield, bądź poprzez przekazywanie danych wyłącznie na podstawie umowy z zastosowaniem tzw. standardowych klauzul umownych, uwzględniających wymogi UE w zakresie przekazywania danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem przez Agata S.A. Twoich danych osobowych

MYS SHOPPING dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność osób, których dane osobowe przetwarza. W szczególność dbamy o realizację przysługujących Ci, na mocy RODO, praw, tj.:
prawa do cofnięcia zgody,
prawa dostępu do danych osobowych,
prawa do sprostowania danych,
prawa do usunięcia danych,
prawa do ograniczenia przetwarzania,
prawa do przenoszenia danych,
prawa do sprzeciwu,
prawa do niepodlegania decyzjom opartym wyłączenie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

Opis poszczególnych praw, jak również opis możliwości ich realizacji, znajdziesz w zakładce mysshopping.pl

W przypadku gdy miałbyś jednak dodatkowe pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące sposobu, w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, zawsze możesz przesłać maila ze stosownym zapytaniem na adres info@mysshopping.pl. Wszelkie otrzymane od Ciebie zapytania zostaną niezwłocznie rozpatrzone.

Pamiętaj, że zawsze możesz wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Zmiany Polityki Prywatności 

Niniejsza Polityka Prywatności podlega systematycznym audytom i jej treść może ulec zmianie, w szczególności w sytuacji zmiany przepisów prawa, nowych wytycznych organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych lub pojawienia się kodeksów dobrych praktyk dla branż handlowych. Pragniemy również wskazać, że rodzaj świadczonych przez nas usług, jak również sposoby pozyskiwania i przetwarzani danych będą z czasem ulegały zmianie. Niniejsza Polityka będzie uaktualniana systematycznie po to, aby odzwierciedlać te zmiany. Pamiętaj, że korzystając z naszej strony internetowej, akceptujesz zasady przedstawione w niniejszej Polityce i każde Twoje odwiedziny na naszej stronie są utożsamiane z akceptację zasad zawartych w jej treści. Dlatego zachęcamy do odwiedzania tej strony zawsze, kiedy przekazujesz nam swoje dane osobowe, tak aby zapoznać się z najnowszą wersją obowiązującej Polityki Prywatności.

Zakupy w naszym sklepie internetowym

Dokonując zakupu w naszym sklepie internetowym mysshopping.pl, również niezbędnym może być podanie przez Ciebie pewnych informacji na Twój temat. W szczególności będziemy wymagać danych w postaci imienia i nazwiska, numeru telefonu i adresu e-mail, jak również adresu zamieszkania i adresu dostawy. Danych tych będziemy od Ciebie wymagać każdorazowo w przypadku dokonywania zakupów bez tzw. „rejestracji”, czyli innymi słowy bez założenia przez Ciebie konta użytkownika w naszym sklepie internetowym, bądź jednorazowo przy tworzeniu konta użytkownika („rejestracji”). W przypadku założenia konta masz możliwość samodzielnej edycji (sprostowania) Twoich danych osobowych. Podanie przez Ciebie określonych danych osobowych, o których mowa powyżej, jest dobrowolne, aczkolwiek bez ich podania nie będziesz mógł dokonać zakupu towarów w naszym sklepie internetowym. Przetwarzanie danych w określonych powyżej sytuacjach będzie się odbywało w celu realizacji umowy sprzedaży lub w związku z zamiarem jej zawarcia, świadczenia dodatkowych usług (m. in. transportu, utrzymywania konta na stronie mysshopping.pl), jak również wypełniania obowiązków nałożonych na nas przez obowiązujące przepisy prawa (np. wystawienie dokumentu sprzedażowego).

Dodatkowo pragniemy Cię poinformować, iż Twoje dane osobowe będą przez nas również wykorzystywane w celu przeprowadzania badania zadowolenia z zakupów w sklepie internetowym (badanie satysfakcji klienta) oraz w celu profilowania Twojej aktywności zakupowej, w tym rodzaju przeglądanych i zakupionych przez Ciebie towarów oraz akcji promocyjnych, i rabatowych z których skorzystałeś, na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu. Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, np. do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń na mocy Kodeksu Cywilnego, lub w przypadku wystawienia dokumentów sprzedażowych, przez okres wynikający z przepisów podatkowych i Ustawy o rachunkowości. Dane, zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. „Kiedy i w jakim celu udostępniamy dane osobowe podmiotom trzecim”, udostępniane będą m. in. firmom informatycznym, które są operatorami technicznymi wykorzystywanej przez nas infrastruktury techniczno-informatycznej (w tym sklepu internetowego), jak również firmom, które mogą realizować w naszym imieniu pewne usługi – np. firmom transportowym czy firmom wykonującym badanie satysfakcji klienta.

Zakupy przez telefon

Jeżeli zdecydujesz się na dokonanie zakupu oferowanych przez nas towarów za pośrednictwem telefonu, kontaktując się z jednym z naszych konsultantów, niezbędnym będzie podanie przez Ciebie pewnych informacji na Twój temat. Prosić Cię będziemy o podanie m.in. imienia i nazwiska, numeru telefonu bądź adresu e-mail, jak również np. danych umożliwiających dostawę towaru. Podanie przez Ciebie tych danych będzie twoją dobrowolną decyzją (tzn. nie musisz ich podawać), ale ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zakupu wybranego przez Ciebie towaru bądź brakiem możliwości realizacji wybranej usługi dodatkowej. Przetwarzanie danych w określonych powyżej sytuacjach odbywało się będzie w celu realizacji umowy sprzedaży towarów i usług dodatkowych (m. in. transportu). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w określonych powyżej celach, jest realizacja umowy sprzedaży lub zamiar jej zawarcia, jak również wypełnianie obowiązków nałożonych przez obowiązujące przepisy prawa (odnośnie np. zawartości dokumentów sprzedażowych). Dodatkowo pragniemy Cię poinformować, iż Twoje dane osobowe mogą być przez nas wykorzystywane w celu przeprowadzania badania zadowolenia z zakupów (badanie satysfakcji klienta) na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu. Twoje dane będziemy przetwarzać maksymalnie przez okres 6 lat od momentu ich zebrania, co wynika m. in. z obowiązujących przepisów prawa, tj. Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o rachunkowości. Dane udostępniane będą zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. „Kiedy i w jakim celu udostępniamy dane osobowe podmiotom trzecim” m. in. firmom informatycznym, które są operatorami technicznymi wykorzystywanej przez nas infrastruktury techniczno-informatycznej jak również firmom, które mogą realizować w naszym imieniu pewne usługi – np. firmom wykonującym badanie satysfakcji klienta, firmom transportowym, firmie, która w naszym imieniu prowadzi Biuro Obsługi Klienta.

Reklamacje, zwroty towarów i uwagi dotyczące zakupów

Zwrot zakupionego towaru (o ile jest on dopuszczalny), zgłoszenie uwagi do zakupu, jak również i zgłoszenie reklamacji z tytułu rękojmi lub niezgodności towaru z umową będzie wymagało podania przez Ciebie określonych danych osobowych, m .in.: imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej, telefonu kontaktowego, numeru zamówienia bądź dokumentu zakupu, daty i miejsca zakupu, oczekiwanego sposobu rozpatrzenia reklamacji czy miejsca, w którym zlokalizowany jest towar. Zgłoszenia takie mogą być dokonywane zarówno telefonicznie, poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta, za pomocą specjalnego formularza dostępnego na stronie mysshopping.pl, jak również bezpośrednio w salonie Agata.

Jeżeli zgłoszenie dotyczy towaru, który zakupiłeś osobiście i jest to towar, który nie był dostępny od ręki, większość niezbędnych danych będziemy już posiadać w naszych systemach informatycznych. Zupełnie inaczej jest w sytuacji, w której reklamujesz bądź zwracasz towar niezakupiony osobiście przez Ciebie lub towar, na który nie było dokonane zamówienie i/lub wystawiony był wyłącznie paragon (np. drobne artykuły wyposażenia wnętrz). W takim wypadku poprosimy Cię o podanie powyższych danych. Pamiętaj, że podanie przez Ciebie wskazanych danych osobowych jest Twoją dobrowolną decyzją, aczkolwiek niepodanie tych danych może w niektórych sytuacjach skutkować niemożliwością rozpatrzenia Twojego zgłoszenia. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych, w określonych w niniejszym punkcie sytuacjach, jest realizacja obowiązków wynikających z umowy sprzedaży, jak również wypełnianie obowiązków nałożonych na nas przez obowiązujące przepisy prawa (np. rękojmia – szczegółowo opisana w Kodeksie Cywilnym).

Dodatkowo pragniemy Cię poinformować, iż Twoje dane osobowe będą przez nas wykorzystywane również w celu przeprowadzania badania satysfakcji klienta (w tym m. in. przyczyn dokonanego zwrotu oraz jakości obsługi) oraz w celu profilowania twojej aktywności zakupowej, w tym ilości złożonych reklamacji bądź zwrotów – na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego celu. Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa w tym w szczególności do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń na mocy Kodeksu Cywilnego. Dane, zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. „Kiedy i w jakim celu udostępniamy dane osobowe podmiotom trzecim”, udostępniane będą m. in. firmom informatycznym, które są operatorami technicznymi wykorzystywanej przez nas infrastruktury techniczno-informatycznej, dostawcom towarów, którzy w naszym imieniu mogą rozpatrywać reklamacje, firmom transportowym, w związku z realizacją usług transportowych oraz innymi podmiotom, które mogą realizować w naszym imieniu pewne usługi, jak np. badanie satysfakcji klienta czy prowadzenie Biura Obsługi Klienta.

Serwis internetowy – mysshopping.pl

W celu jak najlepszego funkcjonowania naszego serwisu internetowego, a także aby prezentować Ci ofertę w jak największym stopniu dopasowaną do Twoich preferencji i zainteresowań, gromadzimy uzyskane podczas przeglądania przez Ciebie serwisu mysshopping.pl dane, takie jak: (i) informacje o urządzeniu z którego korzystasz, (ii) wykorzystywane do przeglądania aplikacje, (iii) sposoby korzystania z serwisu, (iv) lokalizacje, a także (v) informacje zawarte w „plikach cookies”. Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej.

Strona mysshopping.pl wykorzystuje pliki cookies głównie w celu rozpoznawania Twoich osobistych preferencji i zapamiętywania Twoich ostatnich ustawień. Stosowane przez serwis pliki cookies pozwalają na rozpoznanie Twojego komputera w czasie kolejnej wizyty w serwisie i ich głównym zadaniem jest ułatwienie korzystania Ci z serwisu. Ułatwienie to polega na tym, że dane zebrane za pośrednictwem cookies łączymy z unikalnym ID Twojego komputera i/lub stworzonym przez Ciebie profilem w naszym serwisie mysshopping.pl, jak również historią Twoich zakupów, dzięki czemu możemy kierować do Ciebie bardziej spersonalizowany przekaz marketingowy, oparty na historii Twojej interakcji z naszym serwisem i salonami MYS SHOPPING.

Informujemy, że dane zbierane za pośrednictwem cookies wykorzystujemy również w celu prezentowania spersonalizowanych reklam na zewnętrznych stronach internetowych oraz przekazujemy zewnętrznym partnerom, którzy na nasze zlecenie realizują działania marketingowe z wykorzystaniem różnych platform i narzędzi. Wykorzystują one pliki cookies, sygnały nawigacyjne, unikalne ID komputera i podobne technologie do gromadzenia lub odbierania informacji z naszej strony internetowej i innych miejsc w Internecie oraz używają ich do kierowania spersonalizowanego przekazu marketingowego. Informacje o sposobie i zakresie wykorzystywania danych przez te platformy i narzędzia dostępna jest na ich stronach internetowych, w stworzonych przez nie politykach prywatności. Lista tych platform i narzędzi stale ulega modyfikacjom, na chwilę obecną można wśród nich wyróżnić:
Google Analytics (więcej informacji na stronie policies.google.com/privacy, dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics – tools.google.com),
QuarticON (więcej informacji na stronie quarticon.com/privacy-statement),
Facebook (więcej informacji na stronie pl-pl.facebook.com/privacy/explanation),
Clickonometrics (więcej informacji na stronie ccx360.com),
TradeTracker (więcej informacji na stronie tradetracker.com/pl/privacy-policy),
Inis (więcej informacji na stronie inis.pl/polityka-prywatnosci/),
Google Ads (więcej informacji na stronie policies.google.com/privacy),
Onaudience (więcej informacji na stronie onaudience.com/privacy-policy),
Adform (więcej informacji na stronie adform.pl),
Google Marketing Platform (więcej informacji na stronie policies.google.com/privacy).

Pamiętaj o tym, że pliki cookies przetwarzamy wyłącznie za Twoją zgodą. W każdej chwili możesz wycofać bądź ponownie wyrazić zgodę na wykorzystanie plików cookies. W tym celu wystarczy, że dokonasz zmian w ustawieniach swojej przeglądarki. Poniżej znajdują się linki do stosownych instrukcji dla najpopularniejszych przeglądarek: