• 1 – POSTANOWIENIA OGÓLNE

  Właścicielem sklepu internetowego mysshipping.pl jest firma:

  Sedat Ciftci
  Ryżowa 41A

  02-495, Warszawa 

  NIP: 5223210613

  2 – KONTO

  Do założenia konta niezbędne jest wypełnienie formularza kontaktowego z podaniem danych personalnych Klienta zgodnie z formularzem. Do każdego konta zostaje przydzielony indywidualny login oraz hasło. Założenie konta jest dobrowolne i nieobowiązkowe.

  Istnieje możliwość dokonywania zakupów nie posiadając konta.

  3 – WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

  W celu złożenia zamówienia niezbędne jest wypełnienie formularza zamówienia.

  Wypełnienie formularza zamówienia jednoznaczne jest z zawarciem przez Kupującego umowy sprzedaży i akceptacją regulaminu sklepu.

  Podane na stronie ceny są cenami w polskich złotych i zawierają obowiązujący podatek VAT.

  W podsumowaniu zamówienia widnieje informacja o łącznej cenie przedmiotu zamówienia oraz o kosztach dostawy. O wszelkich kosztach Klient jest informowany w trakcie wypełniania formularza zamówienia.

  Sklep mysshipping.pl nie posiada innych ukrytych kosztów.

  Po przyjęciu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o przyjęciu zamówienia do realizacji. Potwierdzenie nastąpi poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej, który został wpisany przez Klienta do formularza podczas składania zamówienia.

  Zamówienie zostaje zapisane w systemie sklepu internetowego jako dowód zawarcia umowy.

  Zastrzegamy sobie prawo do nie łączenia kilku zamówień.

  4 – WARUNKI PŁATNOŚCI

  Płatność przelewem tradycyjnym lub przy użyciu Zewnętrznego Systemu Płatności na rachunek bankowy Sprzedawcy.

  5 – TERMIN PŁATNOŚCI

  W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 24 godzin od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Po przekroczeniu tego terminu umowa Sprzedaży zostaje zerwana z winy Klienta.

  6 – WYSYŁKA ZAMÓWIENIA

  Wysyłka zamówienia do Klienta 1-10 dni roboczych.

  W przypadku wyboru płatności przelewem lub kartą płatniczą wysyłka następuje po uznaniu wpłaty na rachunek bankowy, przy zachowaniu terminu 1-10 dni roboczych.

  7 – DOSTAWA ZAMÓWIENIA

  Dostawa produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami Kraju wg firmy kurierskiej.

  Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu są jawne i zawarte są w zakładce „Sposoby płatności i dostawa” oraz w trakcie składania Zamówienia.

  Termin dostawy produktu do Klienta na terenie kraju wynosi 1-10 dni roboczych (zgodnie z umową z firmą kurierską).

  Klient ma obowiązek sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. W przypadku zauważenia uszkodzenia przesyłki niezbędne jest spisanie protokołu szkody w transporcie oraz niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie Sprzedawcy poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Nie spisanie protokołu szkody z kurierem uniemożliwia wszczęcie procedury reklamacyjnej, a tym samym zwrotu towaru.

  8 – REKLAMACJE I ZWROTY

  Zwracany towar należy odpowiednio zabezpieczyć i zapakować oraz odesłać na adres sklepu: Mysshipping, Sedat Ciftci, ul. Ryżowa 41A, 02-495 Warszawa wraz z dowodem zakupu i dołączonym formularzem zwrotu.

  Wszystkie modele z akcji promocyjnych i wyprzedażowych nie podlegają zwrotowi. 

  Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w możliwie najkrótszym terminie, nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Uwaga. Podstawą do wszczęcia procedury reklamacji lub zwrotu jest prawidłowo wypełniony formularz zwrotu oraz wydrukowany i dołączony dowód zakupu. Przesłanie innego formularza lub błędnie wypełnionego może spowodować opóźnienie w rozpatrzeniu reklamacji.

  Pełen zakres odpowiedzialności i obowiązków Sprzedawcy względem Klienta jest określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla umów sprzedaży podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa sprzedaży konsumenckiej.

  9 – PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem kosztów transportu do Sprzedawcy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może przesłać pocztą elektroniczną na adres info@mysshipping.pl lub pocztą polską na adres Mysshipping, Sedat Ciftci, ul. Ryżowa 41A, 02-495 Warszawa

  Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwrotu produktu oraz oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi dokonane przez niego płatności za zakupione produkty.  Zwrotu towaru Klient dokonuje na własny koszt. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania produktu z powrotem.

  Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zakupu, zwrócić produkt Sprzedawcy. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

  10 – POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

  Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących konsumentami.

  Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń.

  W przypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.

  11 – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu.

  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

  OBJAŚNIENIE:

  DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do niedzieli z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

  FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta Klienta.

  FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna umożliwiająca złożenie zamówienia.

  KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych nie będąca przedsiębiorcą.

  KONTO – Usługa elektroniczna z przypisanym loginem i hasłem w której zapisane są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w Sklepie Internetowym.

  NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

  PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

  SPRZEDAWCA – Mysshipping, Sedat Ciftci, ul. Ryżowa 41A, 02-495 Warszawa, NIP: 5223210613.

  UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

  ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu ze Sprzedawcą.